Algemene Gedragscode ‘Fair Play’ op en rond de tennis- en padelbaan

Algemene Gedragscode ‘Fair Play’

Integriteit in de tennis- en padelsport
Als KNLTB staan wij voor het vergroten van de betekenis van tennis en padel in Nederland door 
verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van tennis
en padel als sporten voor iedereen van jong tot oud en ongeacht het spelniveau. 
Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de tennis- en padelsport. 

De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennis- en padelsport hoog in het vaandel 
staan. Iedereen - van pure recreant tot topspeler, leraar, coach, trainer, scheidsrechter, supporter, 
ouder of bestuurder/vrijwilliger - behoort zich integer te gedragen. Om een gemeenschappelijk 
kader voor integriteit te scheppen, biedt de KNLTB al sinds 2015 handvatten: de Algemene 
Gedragscode ‘Fair Play’ en gedragscodes voor specifieke doelgroepen. De Algemene 
Gedragscode is van toepassing op alle KNLTB leden, maar in beginsel ook op niet-KNLTB leden 
die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tennis- en padelsport. Om ook niet-KNLTB leden aan 
te kunnen spreken op ongewenst of niet integer gedrag, is er een informatiebordje Fair Play voor 
verenigingen dat zij kunnen ophangen op het park, zodat duidelijk is dat ook niet-KNLTB leden 
gebonden zijn aan ‘Fair Play’. 

Neem je verantwoordelijkheid en spreek mensen aan op niet-integer gedrag! Onze gedragscode
zijn zeker niet vrijblijvend en zijn bindend voor de betrokkenen. Op overtredingen van 
gedragscodes is het KNLTB-tuchtrecht of het tuchtrecht van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) 
van toepassing. 

Neem contact op met het bestuur of een vertrouwenspersoon als je behoefte hebt aan een luisterend oor. De vertrouwenspersoon, hij of zij is er om met jou te praten en jou steun en advies te geven.

Gedragscode op en rond de tennis- en  padelbaan

TROTS OP JE SPORT

1. Straal trots uit op onze tennis- en padelsport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die 
de naam van de tennis- en padelsport en de KNLTB kan schaden.
2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk belangrijke 
gemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame 
Nederlandse samenleving.
3. Iedereen spant zich in om een veilig sportklimaat te scheppen en te waarborgen. Een 
veilig sportklimaat is dan ook een individuele en collectieve verantwoordelijkheid. Met 
elkaar wordt een omgeving geschept en behouden waarin een veilig sportklimaat 
gewaarborgd wordt en ook zo wordt ervaren. Iedereen draagt hieraan actief bij.

EERLIJK EN PROFESSIONEEL

4. Iedereen kent de (spel)regels en de geldende reglementen, en handelt naar letter en 
geest van die regels. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk 
gedrag en taalgebruik niet getolereerd Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn kant 
van de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan.
5. Doe je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen 
afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig 
beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je 
belang bij kunt hebben.

RESPECT

6. Iedereen gedraagt zich respectvol; zoals hij zelf door ieder ander zou willen worden 
behandeld. Er is geen ruimte voor discriminatie op basis van afkomst, seksualiteit, religie, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, 
leeftijd of in welke andere vorm dan ook. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of 
intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
7. Iedereen kent en erkent de basisbehoeften van anderen en zichzelf: het recht op privacy, 
veiligheid, het behoud van menselijke waardigheid en lichamelijke integriteit. Iedereen 
staat open voor wanneer iemand anders zijn behoeften formuleert.
8. Iedereen houdt rekening met kwetsbare mensen en groepen. 
9. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder 
ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd 
worden. Pest niet. 
10. Raak niemand tegen zijn/haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van 
seksuele intimidatie.
11. bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, of kwetsende manier is 
onacceptabel. 
12. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het 
verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens. Ga zorgvuldig om met informatie, 
zeker wanneer die potentieel gevoelige zaken betreft en mensen kan beschadigen.
13. Ga netjes om met je omgeving en je materiaal. Maak niets stuk, respecteer ieders 
eigendommen.
14. Iedereen behandelt ieder ander als gelijkwaardig. Verschil in hiërarchische positie en 
macht wordt onderkend en niet misbruikt. 

VOORBEELDFUNCTIE

15. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je 
een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo 
goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert. 
16. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar 
naar je omgeving. Iedereen spant zich ervoor in om tijdig duidelijke afspraken te maken 
en houdt zich aan deze afspraken. Luister naar en volg instructies op en houd je aan de 
regels. Onthoud je van iedere vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak 
geen misbruik van een machtspositie.

INTEGRITEIT 

17. Zorg ervoor dat je binnen je vereniging/organisatie en in KNLTB verband het onderwerp 
integriteit bespreekbaar maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en 
meld het. Stimuleer anderen dat ook te doen. 
18. Iedereen gedraagt zich eerlijk en betrouwbaar

SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE

19. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de 
juiste invulling te geven. Uitgangspunt is dat iedereen iemand aanspreekt wanneer hij 
constateert dat er sprake kan zijn van een onveilige of mogelijk grensoverschrijdende 
situatie. Signalen worden door personen die daarvan kennisnemen aan de orde gesteld 
bij diegene(n) die verantwoordelijk is (zijn) voor aanpak en oplossingen, schendingen van 
de gedragscodes worden gemeld.
20. Wat niet is toegestaan qua handelen en/of nalaten volgens de wet is dat uiteraard ook 
niet binnen de tennis- en padelsport. Dit geldt niet indien er sprake is van een specifieke 
speluitzondering binnen de sport. In de gevallen waarin deze gedragscode niet (direct) 
voorziet, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de betrokkene om in de geest hiervan 
te handelen.
Waar in deze Gedragscode gesproken wordt over hij/zijn kan daarmee ook zij/haar/hen worden 
bedoeld