Lidmaatschap TVO

Algemeen
TVO is een recreatievereniging, waar het plezier vóór de prestatie gaat. Daarnaast staat zelfwerkzaamheid hoog in het vaandel. Dit om het tennispark en het clubhuis in goede staat te houden en de contributiegelden te drukken. Het lidmaatschap geldt voor tennis en padel. 

Bar- en/of parkdiensten eigen leden
Alle seniorleden moeten in principe 3 keer per jaar een verplichte bardienst doen. Hiervoor kan aan het begin van het seizoen online worden ingeschreven. Als er niet wordt ingeschreven, wordt u ingedeeld. Mocht hierdoor een situatie ontstaan die u niet schikt, dan is het aan u zelf om te ruilen met een ander lid. Het is dus altijd beter zelf een datum en tijd te kiezen door in te schrijven.
 
Afkopen bardiensten
Er mogen bardiensten worden afgekocht tegen een vergoeding. Alle bardiensten in één keer afkopen kost € 105 en moet voor 1 december kenbaar gemaakt worden vooraf aan het nieuwe jaar. Elke individuele afkoop kost € 35 per keer. Bij het niet verschijnen voor een ingeplande bardienst wordt een boete opgelegd en is een vervangende bardienst verplicht.

Bardiensten niet leden
Ouders (van jeugdleden) die zelf geen lid zijn, kunnen ingeschakeld worden voor één bardienst per jeugdlid tijdens een jeugdactiviteit en altijd naast een TVO lid. Deze bardiensten kunnen niet worden afgekocht.

Boetebeleid
Er wordt een boete opgelegd bij het niet komen opdagen voor een bardienst. Tevens wordt een vervangende bardienst verplicht gesteld. Bij niet tijdige betaling worden maximaal twee herinneringen gestuurd. Als daarna nog niet betaald is, wordt overgegaan tot een incassoprocedure. Wij zijn van mening dat ieder lid zijn/haar plichten tegenover de vereniging gewoon moet nakomen en dat we daar niet achteraan hoeven te lopen. Om het niet tijdig betalen te ontmoedigen, worden de volgende maatregelen gehanteerd:
Contributie: bij elke herinnering wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Barboetes in hetzelfde (vereniging)jaar: 1e boete € 60, 2e boete € 80, 3e boete € 100, tevens wordt voor elke herinnering € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
Aan leden die na bovenstaande maatregelen nog steeds niet betalen, wordt een schorsing opgelegd. Tevens wordt een incassoprocedure gestart. Afhankelijk van de afloop daarvan kan, op basis van art 6, lid 1c van de statuten, worden overgegaan tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging.

Tennis en padellessen
Tennis en padel lessen worden verzorgd door Remco van Reek, die dit als zelfstandig ondernemer doet. TVO stelt de banen beschikbaar. Voorwaarde is wel dat men lid moet zijn van onze vereniging om lessen te kunnen volgen.
Via het proeflidmaatschap (25€)  kan men een gratis tennis of padel proefles volgen. De tijdsduur van de gratis proefles is afhankelijk van hoeveel proefleden er zijn - met 1 tot 2 proefleden een half uur en met 3 tot 4 proefleden een uur. Proefleden kunnen vanaf de inschrijving gedurende twee maanden vrij spelen (tennis en/of padel, op eigen kosten verdere tennis en/of padellessen volgen en meedoen met de verenigingsactiviteiten. Voor de lessen wordt een vast tarief berekend. Na de twee maanden moet beslist worden of men wel/geen lid wordt van de vereniging. Voor tennisles svp contact opnemen met Remco van Reek (tel. 0622616535).  Voor padelles svp contact opnemen met Jort vd Sluijs (tel. 0611597266). 

Nieuwe leden
Aanmelding van nieuwe leden loopt via onze ledenadministratie. 
U kunt online het aanmeldingsformulier invullen en vergezeld van een recente pasfoto (alleen gezicht zoals een pasfoto - jpg formaat) opslaan. Of document printen en met foto inleveren bij Marianne Baars, Rialaan 7, 3233 BS te Oostvoorne of digitaal verzenden met een gelijkende foto naar [email protected]
Telefoon 0181 - 482830 of 06-55364441
Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u tevens kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van TV Oostvoorne, zoals gepubliceerd op deze website onder vereniging/reglementen.
De contributie is dit jaar als volgt:
Senioren   € 162 
Junioren   €   80 (t/m het jaar waarin een junior 17 jaar wordt)
NB. In de contributie zit een vast bedrag dat wij als vereniging jaarlijks moeten afdragen aan de KNLTB.
Donateurs kunnen TVO steunen met een bedrag van € 25 of € 100

Nieuwe leden die gedurende het verenigingsjaar lid worden, krijgen een pro rata contributie berekend op basis van de periode waarin men lid wordt. Het verenigingsjaar is daarvoor verdeeld over 3 perioden. Lid worden in de periode januari tot en met april betekent de volle contributie, in de periode mei tot en met augustus tweederde deel en in de periode september tot en met december eenderde deel. Indien men lid wordt in de laatste drie maanden van een verenigingsjaar, wordt u geacht ook het hele volgende jaar lid te zijn.  

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december. Een lidmaatschap geldt altijd voor het hele verenigingsjaar en wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u hiervan per email een bevestiging.
 
Spelen
Uw aanmelding wordt doorgegeven aan de KNLTB die voor u een spelerspasje maakt. Dit pasje wordt binnen een paar weken opgestuurd naar de vereniging. U kunt het pasje gebruiken voor toegang tot het clubhuis via de hal. Door ons ontvangen pasjes moeten bij de bar van het clubhuis door u zelf worden opgehaald. Omdat het even duurt voordat het KNLTB pasje beschikbaar is, kan een tijdelijk pasje worden gevraagd en afgehaald bij Marianne Baars.
 
Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap kan volgens de statuten (art. 6) alleen aan het eind van het verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van 4 weken. Opzeggen moet dus vóór 1 december schriftelijk plaatsvinden. Dit kan zowel per brief bij Mevr. Baars als per email bij:
- de ledenadministratie ([email protected]) of
- het secretariaat ([email protected]) (ook voor algemene vragen over TVO
 
Na ontvangst van een opzegging ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. De opzegging is pas rechtsgeldig na bevestiging door TV Oostvoorne. Houdt dus zelf goed in de gaten of de bevestiging vóór 1 december ontvangen wordt.