Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Tennisvereniging Oostvoorne  

Lidmaatschap  

Artikel 1

1.     Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: voornaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum. In geval van niet/toelating tot het lidmaatschap ontvangt de betrokkene schriftelijk (per gewone post of digitaal) bericht van de secretaris.

2.     bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.

3.     De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de secretaris door te geven.

4.     De vereniging kan de persoonsgegevens van de leden binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.     

Einde lidmaatschap

Artikel 2

1.     Opzegging De schriftelijke (per gewone post of digitaal) opzegging van het lidmaatschap door het lid, als genoemd in artikel 6 van de Statuten wordt, mits tijdig ontvangen, door de secretaris geaccepteerd. Eventueel nog resterende verplichtingen van het lid worden hem/haar schriftelijk (per gewone post of digitaal) meegedeeld.

2.     Schorsing/ontzetting Schorsing van een lid, eventueel gevolgd door ontzetting uit het lidmaatschap, ingevolge het bepaalde in artikel 7 van de Statuten, kan o.m. plaatsvinden wegens:

a.     Herhaalde of doelbewuste overtreding van het door de algemene vergadering goedgekeurde en op een duidelijk zichtbare plaats opgehangen baanreglement;

b.    Onheus gedrag op de baan, op de terreinen of in het clubgebouw der vereniging;

c.     Het – ondanks aanmaning – in gebreke blijven de contributie te betalen. Van de schorsing c.q. ontzetting ontvangt de betrokkene schriftelijk (per gewone post of digitaal) bericht van de secretaris, onder vermelding van de redenen die tot de schorsing c.q. de ontzetting hebben geleid. Het in artikel 7 van de Statuten bepaalde, dat geschorste leden verstoken zijn van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, houdt in dat zij – voor de duur van de schorsing – geen toegang hebben tot de vergaderingen, de terreinen, de banen en het clubgebouw der vereniging, behoudens de uitzondering vermeld in genoemd artikel.  

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 3

1.     Alle leden van de vereniging kunnen kennis nemen van de Statuten en dit reglement via de website van de vereniging.

2.     Onverminderd het overigens bij de wet of de Statuten bepaalde, hebben de leden die niet geschorst zijn het recht om van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken, overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden, als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.

3.     Door toelating tot het lidmaatschap der vereniging ontstaat voor het lid de verplichting zich te onderwerpen aan de bepalingen der Statuten, dit Huishoudelijk Reglement en aan alle wijzigingen daarvan, alsmede aan alle verdere door de vereniging te stellen regelen.

4.     Het lidmaatschap der vereniging is persoonlijk.

5.     Het zich onderwerpen als lid aan: “alle verdere door de vereniging te stellen regelen”, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, houdt onder meer in: “het zich persoonlijk – binnen redelijke grenzen en uiteraard behoudens een beroep op overmacht – ter beschikking stellen voor werkzaamheden, welke de vereniging in eigen beheer doet uitvoeren.

6.     De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs‑ en/of commissie vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

7.     De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanreglement en aan de schriftelijke (per gewone post of digitaal) of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of Technische Commissie.

8.     Roken in het clubgebouw is niet toegestaan.  

Introductie

Artikel 4

1.     Introductie van niet-leden is beperkt toegestaan, mits er voldoende banen beschikbaar zijn en in overeenstemming met het betreffende introductie reglement en vóóraf aangemeld in het daartoe in het clubgebouw aanwezige introductieboek.

2.     Jaarlijks zal het bestuur het betreffende reglement en het tarief voor introductie vaststellen.

3.     Het geldende introductie reglement bevindt zich in het introductie register en aan het prikbord.  

Geldmiddelen

Artikel 5 Behalve de in artikel 8 van de Statuten genoemde contributies en entreegelden, kunnen de geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

1.     Donaties. Het minimum bedrag van de jaarlijkse donatie wordt door de algemene vergadering vastgesteld;

2.     giften en overige inkomsten; 3.     erfstellingen en legaten.  

Contributiebetaling

Artikel 6

1.     Jaarlijks, uiterlijk in februari, ontvangt ieder lid van de penningmeester een nota voor de verschuldigde jaarlijkse contributie, welke vóór  21 maart van het lopende verenigingsjaar dient te worden voldaan. Bij betaling na deze datum is bovendien een jaarlijks door het bestuur vast te stellen boete verschuldigd, welke maximaal 20% van de jaarlijkse contributie zal bedragen.

2.     Leden die in gebreke blijven hun contributie alsmede de boete te betalen, ontvangen in april en mei een aanmaning van de penningmeester. Indien hierop geen betaling volgt, wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau.

3.     Indien hierop nog geen betaling volgt, is het bepaalde in artikel 6 van de Statuten c.q. artikel 2 van dit reglement van toepassing.  

Samenstelling van het bestuur

Artikel 7

1.     Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen handelingsbekwaam moeten zijn.

2.     Kandidaatstelling. Het bestuur stelt kandidaten voor de verkiezing tot bestuurslid, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de Statuten. Van deze kandidaten zijn er 4 voorzitter van een commissie en wel één van de jeugdcommissie en/of één van de seniorencommissie en/of één van de wedstrijdcommissie en/of één van de restauratiecommissie en/of één van de technische commissie en/of één van de open toernooi commissie. De kandidaatstelling geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Tot uiterlijk 7 dagen voor de algemene ledenvergadering kunnen ook de leden kandidaten stellen voor de verkiezing tot bestuurslid. Een zodanige voordracht dient schriftelijk (per gewone post of digitaal) bij de secretaris te worden ingediend, moet zijn gedagtekend en ondertekend door tenminste 10 stemgerechtigde leden en dient te zijn vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat(-aten).

3.     Verkiezing, aftreden, herverkiezing. De overeenkomstig artikel 9 van de Statuten door de algemene vergadering gekozen voorzitter en/of leden van het bestuur zijn verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Zij kunnen echter te allen tijde als zodanig aftreden. Ieder jaar treden twee bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook de in artikel 9 lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs treden jaarlijks af. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de gelegenheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

4.     Bestuursfuncties. In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur, behoudens het gestelde in artikel 9 van de Statuten. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur. In dezelfde vergadering als hierboven bedoeld, worden de overige bestuursfuncties door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

5.     Werkzaamheden van het bestuur. Behalve met de taken en bevoegdheden, genoemd in artikel 10 van de Statuten is het bestuur belast met:

a.     Het uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering;

b.    Het op overzichtelijke wijze bijhouden van een administratie van:                                  

i.    Namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde leden                                 

ii.    Presentielijsten en notulen van alle vergaderingen van het bestuur en van alle algemene vergaderingen                                

iii.    De bezittingen en schulden van de vereniging, uitgezonderd kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren Van de in artikel 5b.i. bedoelde administratie moet aan ieder lid die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens. De in artikel 5b bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.

c.     Het houden van toezicht op alles wat de vereniging betreft

d.    De uitlegging der Statuten en van dit Huishoudelijk Reglement, benevens van alle andere regelingen en bepalingen der vereniging

e.     Het jaarlijks vaststellen van een baanreglement

6.     Taken van de bestuursleden. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging.

a.     De voorzitter zorgt voor de uitvoering van alle besluiten van het bestuur en van de algemene vergadering. Hij leidt de vergaderingen en stelt de agenda daarvoor vast. Hij heeft het recht de discussie te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering, zowel van het bestuur als de algemene vergadering, voldoende is ingelicht.

b.    De secretaris maakt notulen van alle bestuurs- en algemene vergaderingen. Deze taak kan de secretaris, indien gewenst, gezamenlijk met een notulist uitvoeren. Hij houdt de ledenadministratie bij, gezamenlijk met een ledenadministrateur. Hij voert de briefwisseling uit naam van en in overleg met het bestuur.  Hij ondertekent alle van hen uitgaande stukken alsmede de algemene bekendmakingen. Hij heeft het beheer over het archief. Tenslotte verzorgt hij het jaarverslag van het bestuur als bedoeld in art. 11 lid 3 van de Statuten.

c.     Op de penningmeester rust de verplichting, genoemd in artikel 11 lis 2 van de Statuten, alsmede die van het opstellen van de in lid 3 van dit artikel bedoelde rekening en verantwoording. Hij heeft het beheer over de geldmiddelen der vereniging. Hij zorgt voor het innen van alle aan de vereniging aan de vereniging toekomende gelden. Hij is voor de onder zijn beheer vallende gelden persoonlijk aansprakelijk. Hij is belast met het toezicht op het beheer van de gelden van de door het bestuur ingestelde commissies. Hij is alleen bevoegd uitgaven te doen, welke het gevolg zijn van de toepassing van de Statuten of van het Huishoudelijk Reglement of van de besluiten van het bestuur of van de algemene vergadering. Alle uitgaven moeten geschieden tegen een behoorlijk bewijs van kwijting. Voor het beschikken over bank- en girosaldi zijn de handtekeningen van de penningmeester en de secretaris, of bij ontstentenis van één hunner, die van één door de overige bestuursleden aan te wijzen vervanger, vereist.

7.     Bestuursvergaderingen.

a.     De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

b.    Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of digitaal)  convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

c.     Ieder bestuurslid heeft in de bestuursvergaderingen een stem. Stemming door middel van een gemachtigde is niet toegestaan.  

Commissies

Artikel 8

1.     Instelling Het bestuur kan – met inachtneming van het gestelde in artikel 10, lid 5 van de Statuten – o.m. de volgende commissies instellen: a.     Vaste commissies:

-       een seniorencommissie

-       een wedstrijdcommissie

-       een technische commissie

-       een restauratiecommissie

-       een jeugdcommissie

-       een open toernooi commissie

b.    één of meer commissies ad hoc voor bijzondere aangelegenheden. Het bestuur regelt bij de instelling van een commissie tevens haar taak. Van de instelling, de taak en de samenstelling van commissies wordt mededeling gedaan in het cluborgaan.

2.     Benoeming De leden van een commissie worden benoemd door het bestuur. Eenzelfde lid kan slechts zitting hebben in ten hoogste twee commissies. Een bestuurslid kan slechts zitting hebben in één vaste commissie. De zittingsduur van een lid van een commissie is één jaar.

3.     Taakverdeling De vaste commissies staan onder voorzitterschap van een als zodanig gekozen bestuurslid. Zij benoemen uit haar midden een secretaris en een penningmeester, dan wel een secretaris/penningmeester. Deze laatste is voor zijn beheer verantwoording verschuldigd aan de penningmeester van de vereniging.

4.     Verslaglegging Van de werkzaamheden van de commissie, van de eventuele inkomsten, alsmede van de – binnen het door het bestuur vastgelegde budget van de commissie – gedane uitgaven, brengt de commissie aan het einde van het verenigingsjaar verslag uit aan de penningmeester van de vereniging.

5.     Ontbinding De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

6.     Kascommissie De commissie, bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.  

Algemene vergaderingen  

Artikel 9

1.     Agenda De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der convocaties door tenminste vijf stemgerechtigde leden schriftelijk (per gewone post of digitaal) bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.   Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling  door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

2.     Besluiten Een besluit van – of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, leden 8 en 9 van de Statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen – of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

3.     Stemmingen Aan stemmingen mogen slechts deelnemen leden, die de presentielijst der vergadering hebben getekend. Het bestuur wijst een stembureau aan, bestaande uit twee leden, die zich niet beschikbaar hebben gesteld voor een bestuursfunctie. Dit stembureau draagt zorg voor de vernietiging van de gebruikte stembriefjes. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige – en blanco – stemmenbuiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.       In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.  

Sancties  

Artikel 10

1.     Behoudens hetgeen terzake van schorsing en ontzetting uit het lidmaatschap is geregeld in de Statuten en dit reglement, is het bestuur bevoegd om terzake van de in artikel 2 lid 2 onder a en b van dit reglement genoemde overtredingen de volgende straffen op te leggen:

a.     Een mondelinge berisping

b.    Een schriftelijke (per gewone post of digitaal) waarschuwing

c.     Ontzegging voor een bepaalde tijd van het recht om aan wedstrijden deel te nemen

d.    Ontzegging voor een bepaalde tijd van het recht om de gebouwen en terreinen van de vereniging te betreden

e.     Een geldboete per overtreding, tot een bedrag van ten hoogste de jaarlijkse contributie

2.     De in het eerste lid van dit artikel genoemde straffen kunnen eveneens worden opgelegd aan het lid dat zich zonder geldige redenen onttrekt aan de in artikel 3 lid 4 van dit reglement bedoelde werkzaamheden.

3.     Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. Indien schade is berokkend door opzet of grove schuld, kan het bestuur bovendien besluiten tot het opleggen van één der in het eerste lid van dit artikel genoemde straffen.  

Maximum bedrag  

Artikel 11

Het bedrag, als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op 25% van de begroting van het lopende verenigingsjaar.  

Slotbepaling  

Artikel 12 Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering op 15 december 2005, gewijzigd op 13 december 2012 en 2 oktober 2019.